Schrauben für Kunststoffe Anfrage zu diesem Produkt

Technische Details

Nominal Ø K30 K35 K40 K50 K60 K70 K80 K100
External thread Ø d1 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0
Thread core Ø d2 1,66 1,91 2,17 2,68 3,19 3,70
Thread pitch P 1,34 1,57 1,79 2,24 2,69 3,14
Thread run-out X max standard L > 3 . d1 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0
shortened L ≤ 3 . d1 1,5 1,8 2,0 2,5 3,0 3,5
SWN

1411

Head diameter D 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 14,0
Head height K 2,1 2,4 2,5 3,2 4,0 4,6
Washer thickness S 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5
A H
cross
recess
width / size ≈ m 2,9/1 3,5/2 4,1/2 4,8/2 6,4/3 7,0/3
penetration depth t min. 1,15 1,07 1,33 1,98 2,24 2,84
max. 1,61 1,70 1,96 2,61 2,90 3,50
B Z
cross
recess
width / size ≈ m 2,8/1 3,8/2 4,2/2 4,7/2 6,3/3 7,0/3
penetration depth t min. 1,26 1,08 1,40 2,01 2,27 2,91
max. 1,51 1,54 1,86 2,47 2,73 3,37
SWN

1412

Head diameter D 5,3 6,1 7,0 8,8 10,5 12,3
Head height K 2,0 2,5 2,7 3,4 4,0 4,5
A H
cross
recess
width / size ≈ m 2,9/1 4,0/2 4,3/2 4,9/2 6,5/3 7,1/3
penetration depth t min. 1,19 1,23 1,51 2,12 2,44 3,00
max. 1,65 1,86 2,14 2,75 3,10 3,66
B Z
cross
recess
width / size ≈ m 2,9/1 3,9/2 4,3/2 4,9/2 6,6/3 7,1/3
penetration depth t min. 1,36 1,26 1,62 2,23 2,57 3,14
max. 1,61 1,72 2,08 2,67 3,03 3,61
SWN

1413

Head diameter D 5,5 7,3 8,4 9,3 11,3 13,6
Head height c 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60
A H
cross
recess
width / size ≈ m 2,7/1 3,9/2 4,2/2 4,6/2 5,2/2 6,9/3
penetration depth t min. 1,10 1,33 1,59 2,04 2,59 3,02
max. 1,56 1,96 2,22 2,67 3,22 3,68
B Z
cross
recess
width / size ≈ m 2,7/1 4,0/2 4,2/2 4,6/2 5,1/2 6,8/3
penetration depth t min. 1,20 1,47 1,70 2,06 2,60 3,01
max. 1,45 1,93 2,16 2,52 3,06 3,47
SWN

1446

Width across flats SW 5,0 5,5 7,0 8,0 10,0 10,0 13,0 13,0
Head height K 1,5 2,3 2,3 3,0 3,5 4,8 5,3 5,8
SWN

1447

Width across flats SW 5,0 5,5 5,5 7,0 8,0 8,0 10,0 13,0
Head height K 2,3 2,8 2,8 3,5 4,2 5,0 6,0 7,0
Washer Ø D 6,5 7,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0
Washer thickness S 0,6 0,7 0,8 0,8 1,0 1,2 1,2 1,5
Nominal Ø K30 K35 K40 K50 K60 K70 K80 K100
External thread Ø d1 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0
Thread core Ø d2 1,66 1,91 2,17 2,68 3,19 3,70 4,21 5,23
Thread pitch P 1,34 1,57 1,79 2,24 2,69 3,14 3,59 4,49
Thread run-out X max standard L > 3 . d1 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0
shortened L ≤ 3 . d1 1,5 1,8 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0
SWN

1451

Head diameter D 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 20,0
Head height K 2,1 2,4 2,6 3,3 3,6 4,2 4,8 5,5
TORX T10 T10 T20 T20 T25 T30 T40 T40
A max. 2,80 2,80 3,95 3,95 4,50 5,60 6,75 6,75
Penetration depth t min. 1,00 1,10 1,25 1,40 1,60 2,00 2,70 2,70
max. 1,30 1,40 1,70 1,80 2,00 2,40 3,20 3,20
Washer thickness S 0,60 0,70 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 2,00
SWN

1452

Head diameter D 5,6 6,9 7,5 8,2 10,8 12,5 14,0 16,0
Head height K 2,1 2,3 2,6 2,9 3,8 4,4 5,0 6,0
TORX T10 T10 T20 T20 T25 T30 T40 T40
A max. 2,80 2,80 3,95 3,95 4,50 5,60 6,75 6,75
Penetration depth t min. 1,00 1,10 1,25 1,40 1,60 2,00 2,40 2,70
max. 1,30 1,40 1,70 1,80 2,00 2,40 2,90 3,20
SWN

1453

Head diameter D 5,6 6,5 7,5 9,2 11,0 12,5 14,5 14,5
Head height c 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,70 0,70
≈ f 0,75 0,90 1,00 1,25 1,50 1,80 2,00 2,00
TORX T10 T15 T20 T25 T30 T40 T40 T40
A max. 2,80 3,35 3,95 4,50 5,60 6,75 6,75 6,75
Penetration depth t min. 1,00 1,20 1,40 1,60 2,00 2,70 2,70 2,70
max. 1,30 1,50 1,80 2,00 2,40 3,20 3,20 3,20
SWN

1423

Head diameter D 5,5 7,3 8,4 9,3 11,3 13,6 15,8
Head height c 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,70
TORX T8 T15 T20 T20 T30 T40 T40
A max. 2,40 3,35 3,95 3,95 5,60 6,75 6,75
Penetration depth t min. 0,80 1,00 1,25 1,25 1,75 2,25 2,40
max. 1,00 1,30 1,70 1,70 2,20 2,70 2,90

Size Range

PT® Screw K18 K 22 K25 K30 K35 K40 K50 K60 K70 K80 K100
Nominal Ø (mm)
Length 'L' (mm)
1,80 2,20 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 10,00
3,5 ± 0,6
4 ± 0,6
4,5 ± 0,6
5 ± 0,6
6 ± 0,6
7 ± 0,75
8 ± 0,75
10 ± 0,75
12 ± 0,9
14 ± 0,9
16 ± 0,9
18 ± 0,9
20 ± 1,05
25 ± 1,05
30 ± 1,05
35 ± 1.25
40 ± 1.25
50 ± 1.25
60 ± 1.5
70 ± 1.5
80 ± 1.5
90 ± 1.75
100 ± 1.75
material Hole diameter Boss diameter Minimum insertion depth
Polypropylene 0.7d 2d 2d
Acetal homopolymer polyoxymethylene 0.75d 1.95d 1.7d
Polyethylene terephthalate 0.75d 1.85d 1.7d
Polybutylene terephthalate 0.75d 1.85d 1.7d
nylon 0.75d 1.85d 1.7d
Styrene Acrylonitrile 0.77d 2d 1.9d
Acrystyrene 0.78d 2d 2d
SECTION 0.8d 2d 2d
Polyethylene Terephthalate 30% Glass Fill 0.8d 1.8d 1.7d
Polybutylene Terephthalate 30% Glass Fill 0.8d 1.8d 1.7d
Nylon 30% glass fill 0.8d 1.8d 1.7d
Polystyrene 0.8d 2d 2d
Polycarbonates 0.85d 2.5d 2.2d
Polyphenylene Oxide (Noryl) 0.85d 2.5d 2.2d
(other materials upon request) d = Nominal Screw Diameter

 

Zum Anfang gehen